STANOVY Společnosti pro elektroakustickou hudbu, z.s. (IČO 47 606 401)

Preambule:

Společnost pro elektroakustickou hudbu, z.s. je dobrovolný spolek sdružující občany z ČR i zahraničí se zájmem o elektroakustickou hudbu. Jejím posláním je podporovat a rozvíjet kulturní, uměleckou a vzdělávací činnost v oblasti zvukové tvorby.


Čl. 1

Název, sídlo, působnost

(1)    Společnost pro elektroakustickou hudbu, z.s. (dále jen SEAH) je spolkem ve smyslu &214-302 NOZ č. 89/2012 Sb. Anglický název společnosti je Society for Electro-Acoustic Music.

(2)    SEAH je právnickou osobou se sídlem v Praze, Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3.

(3)    SEAH působí na území České republiky.

(4)    SEAH byla zaregistrována jako občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb. 18.6. 1990 pod č.j. VSP/1-1348/90-R.

Čl. 2

Cíl, poslání, činnost

(1)    SEAH sdružuje profesionály i neprofesionály se zájmem o obor zvukové tvorby obecně a elektroakustické hudby.

(2)    SEAH pořádá koncerty, přednášky, semináře, konference, soutěže, prezentace.

(3)    SEAH propaguje českou zvukovou tvorbu a elektroakustickou hudbu v ČR i v zahraničí.

(4)    SEAH spolupracuje s dalšími příbuzně orientovanými organizacemi v ČR i v zahraničí.

Čl. 3

Členství

(1)    Členství v SEAH je dobrovolné a rozlišuje se na řádné a čestné.

(2)    Členství v SEAH je individuální, členské přihlášky projednává a schvaluje výbor SEAH.

(3)    Členství zaniká vystoupení ze SEAH na základě písemného sdělení člena, jeho vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze na návrh výboru SEAH, jeho úmrtím nebo zánikem SEAH.

(4)    SEAH si nevede seznam svých členů.

Čl. 4

1.       Práva a povinnosti řádných členů

-          Práva

(a)    Volit a být volen do všech orgánů SEAH.

(b)    Podílet se na činnosti SEAH.

(c)     Být informován o činnostech SEAH.

(d)    Předkládat orgánům SEAH návrhy, podněty a připomínky.

-          Povinnosti

(a)  Jednat ve shodě s posláním a cíli SEAH.

(b) Dodržovat stanovy a řídit se usneseními orgánů SEAH.

(c)  Podílet se aktivně na činnosti SEAH.

2.       Práva a povinnosti čestných členů

-          Práva

(a)    Podílet se na činnosti SEAH.

(b)    Být informován o činnostech SEAH.

(c)    Využívat výhod členství v SEAH.

(d)    Předkládat orgánům SEAH návrhy, podněty a připomínky.

-          Povinnosti

(a)    Jednat ve shodě s posláním a cíli SEAH.

(b)    Dodržovat stanovy a řídit se usneseními orgánů SEAH.

Čl. 5

Struktura SEAH

(1)    Strukturu SEAH tvoří členská schůze a výbor

(2)    Nejvyšším orgánem SEAH je členská schůze.

     Čl. 6

    Výbor SEAH

(1)    Je nejméně tříčlenný, nejvíce sedmičlenný.

(2)    Je volen na pětileté funkční období, členství může být opakované, pokud tak rozhodne členská schůze.

(3)    Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a tajemníka, pokud nerozhodne jinak členská schůze. Volba je tajná, pokud nerozhodne členská schůze jinak.

(4)    Výbor

a)       svolává členskou schůzi,

b)      zabezpečuje plnění usnesení členské schůze,

c)       zabezpečuje plnění plánu činnosti,

d)      schvaluje rozpočet a uzávěrku hospodaření za každý kalendářní rok.

Čl. 7

Předsednictvo výboru, statutární orgán

(1)    Předsednictvo je výkonným orgánem výboru SEAH. Je tvořeno statutárními zástupci – předsedou, místopředsedou, tajemníkem, kteří mají podpisové právo.

(2)    Předseda, místopředseda a tajemník mají právo jednat jménem SEAH.

(3)    Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

Čl. 8

Členská schůze

(1)    Členská schůze je nejvyšším orgánem SEAH.

(2)    Členské schůzi přísluší

-          schvalovat a měnit stanovy,

-          schvalovat rámcový plán činnosti,

-          volit výbor,

-          schvalovat čestné členy,

-          vyjadřovat se k připomínkám k činnosti a hlasovat o řešeních,

-          schvalovat výsledky hospodaření.

(3)    Členská schůze je statutárním zástupcem nejméně jedenkrát za rok.

(4)    Hlasování členské schůze je tajné, pokud členská schůze nerozhodne jinak.

(5)    Členské schůzi předsedá statutární zástupce.

(6)    Usnesením členské schůze je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných.

(7)    K usnesení o změně stanov nebo zrušení SEAH je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných členů.

Čl. 9

Zásady hospodaření

(1)    Hospodaření SEAH se řídí obecnými právními směrnicemi.

(2)    Příjmy SEAH tvoří dobrovolné členské příspěvky, výnosy z akcí SEAH, dary, dotace, granty apod.

(3)    Návrh a výsledky hospodaření předkládá tajemník, který je zmocněn jednat v záležitostech hospodaření (podávání granty, vyúčtování, jednání s bankou a finančním úřadem), pokud není ustavena funkce hospodáře.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení:

(1)    Jménem SEAH jsou oprávněni jednat statutární zástupci, tj. předseda, místopředseda a tajemník.

(2)    Výbor může zmocnit též jiné členy předsednictva k jednání jménem SEAH.

(3)    Stanovy, zprávy o činnosti a výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webových stránkách SEAH.

(4)    SEAH zaniká usnesením členské schůze. O způsobu majetkového vyrovnání rozhodne členská schůze.

 

Tyto stanovy byly schváleny na valné hromadě členů v Praze dne 14. března 2016