BULLETIN SEAH

19 / 2009

Společnost pro elektroakustickou hudbu

Praha - Brno

Vážení a milí členové SEAH a příznivci elektroakustické hudby,

minulý 18. Bulletin SEAH byl jako mimořádné číslo věnován úmrtí našich dvou čestných členů Miloslava Hlaváče a Aloise Piňose. Uctili jsme tak památku zakládajících osobností a kolegů, kteří se zasloužili o vznik a rozkvět elektroakustické hudby u nás a také o prezentaci a propagaci naší Společnosti na veřejnosti.

19. číslem našeho bulletinu pokračujeme v pravidelných vydáváních informací a sdělení určených především všem našim členům, ale také dalším zájemcům v knihovnách i na internetu. Všechny naše vydané bulletiny a řada dalších materiálů jsou zveřejněny na stránce naší SEAH na serveru HIS na internetové adrese: http://www.musica.cz/seah.

Od 15. čísla vydáváme náš časopis pouze v internetové podobě, nyní ve formátu PDF (Portable Document Format). Předkládáme seznam našich členů bez přesného místa bydliště (jen místo, telefon a e-mail), zveřejňujeme výsledky posledních soutěží a vyhlášení nových soutěží "MUSICA NOVA", informace o koncertech, jednáních i aktivitách našich členů atd. a závěrečný odborný text (nevydané články, přednášky apod.). Nadále podle rozhodnutí Výboru SEAH nevybíráme členské příspěvky; dobrovolné dary, sponzorské, nadační a grantové příspěvky je možné zasílat bankovním převodem na účet naší SEAH: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís.účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, a.s., Koněvova 4, 130 00 PRAHA 3. Na tento účet je možné také zasílat příspěvky v cizí měně. V každém čísle Bulletinu připomínáme našim členům, aby nám průběžně zasílali zprávy o svých vlastních aktivitách v oblasti elektroakustické a počítačové hudby. Zaslané údaje slouží vedení SEAH k výběru skladeb pro koncerty, rozhlasové i televizní vysílání, pro vydávání propagačních materiálů, pro přehlídky, festivaly a soutěže, k výběru vhodných textů, jejich zařazování na přednášky, konference a semináře, k vytváření adresářů, slovníků atd. Bylo by také vhodné průběžně zasílat kopie skladeb (nejlépe na CD) s dokumentací, aby bylo možno inovovat repertoár na koncertech SEAH o nové skladby. Uvítáme také informace o významných (zejm. festivalových a zahraničních) provedeních elektroakustických skladeb našich členů, abychom je mohli uvést v našem Bulletinu. Všechny údaje můžete zasílat klasickou poštou na naši současnou adresu: SEAH, Jeronýmova 7,

13000 PRAHA 3, příp. elektronickou poštou na e-mailové adresy L.Dohnalové (lenka.dohnalova@divadlo.cz) a R.Růžičky (ruzicka@fi.muni.cz).

Jménem vedení SEAH a redakce BULLETINU
Lenka Dohnalová
, manažerka SEAH              
Rudolf Růžička, předseda výboru SEAH

Praha-Brno dne 1.července 2009


Tradičně připomínáme významná letošní životni jubilea našich členu. Přejeme jim hodně zdraví a úspěchů zejména v tvorbě a propagaci elektroakustické hudby. V letošním roce oslavují

80 let: V.Kučera      75 let: J. Gahér      70 let: J.Krček

 

60 let: P.Kopecký, V.Mojžíš     55 let: W.Dobrovská, J.Duriš, M.Košut

50 let: P.Randula, R.Rejšek

* * * * *

Na podzim loňského roku se uskutečnila mezinárodní elektroakustická kompoziční soutěž "MUSICA NOVA 2008". Přetiskujeme pro informaci a dokumentaci její originální výsledný protokol:

Society for Electroacoustic Music of Czech Republic

supported by

Ministry of Culture, Municipal Government, Foundation Czech Music Fund, Music Foundation OSA in cooperation with Czech Music Council

FINAL PROTOCOL

International Electroacoustic Music Competition

MUSICA NOVA 2008

Jury: Rainer Burck, Lenka Dohnalová, Juraj Ďuriš, Pavel Kopecký, Michal Košut, Rudolf Růžička


76 pieces were considered from 23 countries

Category A (compositions of autonomous art electroacoustic music)

First Prize: Elizabeth Anderson (Belgium/USA) Protopia/Tesseract

Honorary Mentions: Roderik de Man (Nederland) Hear, hear!

Kyong Mee Choi (Korea) &Timothy E.Johnson (USA) Tensile Strength Richard Muller (Czech Republic) Bardo

Finalists: Martin Bedard (Canada) Excavations

Konstatinos Karathanasis (Greece) Pollock's Dreams: Liquefield Sounds

Clara Maída (France) Ipso Facto

Yutaka Makino (Japan) Amorphous

Dohi Moon (Korea) The Grey Smiles on an Empty Door

Fred Szymanski (USA) Eskers

Category B (compositions for acoustic instrument/voice/ensemble & electroacoustic media)

First Prize: Yota Kobayashi (Japan) Tensho

Honorary Mention: Michal Rataj (Czech Republic) SiIence Talking

Finalists: Takuto Fukuda (Japan) 2/2

                                     Kyong Mee Choi (Korea) The line we can't cross

Marie Samuelsson (Sweden) Eleven hundred and twenty degrees

Lisa Streich (Germany) Nacken

Special Award for Composition by Young Composer:
Jiří Ospalík (Czech Republic) Llnegalité

Special Award for Czech Composition:  Richard Muller Bardo
Finalists: Jiří Ospalík Llnegalité Petr Pařízek Missa Olet Michal Rataj Machine-Hand-Mind-Memory Michal Rataj Silence Talking

Lenka Dohnalová, director of the competition         Rudolf Růžička, president of the jury

MUSICA NOVA 2008, SEAH - Prague, Czech Republic


http://www.musica.cz/musnova


Prague, November 9, 2008

Společnost elektroakustické hudby uspořádala 12.prosince 2008 v divadle INSPIRACE v Praze koncert z vítězných skladeb soutěže MUSICA NOVA 2008 za přítomnosti oceněných autorů s průvodním slovem ředitelky soutěže dr.Lenky Dohnalové a úvodním slovem předsedy jury MgA.Rudolfa Růžičky. Při této příležitosti byly autorům předány kompaktní disky s nahrávkami vítězných děl. Všechny nahrávky, partitury a další materiály účastníků soutěže MUSICA NOVA 2008 jsou uloženy ve zvukovém archivu Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby a jsou k dispozici všem zájemcům.

Brněnská redakce Českého rozhlasu připravila pro vysílání na stanici "Vltava" ve dnech 16. - 20. února cyklus pěti pořadů o mezinárodní skladatelské soutěži Musica Nova 2008 s vítěznými, finálovými a dalšími vybranými skladbami ze soutěže pod názvem „Hudební fórum z Brna s Janem Hlaváčem“ s podtitulem „Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2008 - z vítězných skladeb vybírá Rudolf Růžička“.

V rámci Koncertu elektroakustické hudby, který připravilo Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislavě, zazněla dne 11.12.2008 v Komorním studiu a v přímém přenosu na Rádiu Devín nejúspěšnější skladba českého skladatele v soutěži Musica Nova 2008 „Bardo“ od Richarda Mullera.


Pro letošní rok vyhlásila SEAH opět další mezinárodní skladatelskou soutěž "
MUSICA NOVA 2009". Uvádíme úplné podmínky soutěže, aby se jí mohli zúčastnit především naši členové. Podmínky jsou také zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm .

Upozornění: při přihlášce do soutěže se objevuje možnost zaslat soutěžní nahrávku na server (viz. v soutěžních podmínkách zvýrazněný text za bodem 9c)

Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady

vyhlašuje

mezinárodní elektroakustickou kompoziční soutěž

MUSICA NOVA 2009

1.     Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.

2.      Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2006.

3.      Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.

4.      Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).

5.      Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.

6.      Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.

7.      Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.

8.      Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.

9.      Autor zašle do 20. října 2009 na adresu: MUSICA NOVA 2009, HIS - Besední 3, 118 00 PRAHA 1

a)      soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD

b)      místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)

c)       datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora

Můžete se zaregistrovat elektronicky a nahrát Vaši skladbu na FTP server na adrese http://musicanova.nipax.cz pro lepší přípravu poroty. Vaše skladba bude přístupná pouze Vám a porotě. Zaslání CD zůstává povinné.

10.      Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 100 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, čís. účtu 14045349/0800, Česká spořitelna, Koněvova 4,130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit

k přihlášce do soutěže.

11.     Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.

12.      Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s uvedením skladby v rozhlasovém vysílání a na veřejných koncertech. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.

13.     Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní ceny

mladému skladateli (do 30 let) a českému skladateli.

14.      Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.

15.     Rozhodnutí soutěžní poroty o udělení cen a čestných uznání bude oznámeno všem přihlášeným autorům do 15.11.2009.

16.     Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2009 v Praze.

17.     Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.

INFORMACE - ředitelka soutěže: dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., telefon a fax: 222540809, mobil: 603584218,

e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz ; http://www.musica.cz/musnova/indexcz.htm

SEAH doplňuje nabídku CD s kvalitními nahrávkami elektroakustických skladeb z poslední soutěže MUSICA NOVA:

Audio CD ve formátu mp3 (s originálním přehrávačem a seznamem) s oceněnými skladbami: z r. 2008 (E.Anderson, R.de Man, K.M.Choi&T.E.Johnson, R.Muller, Y.Kobayashi, M.Rataj, M.Bedard, K.Karathanasis, C.Maida, Y.Makino, D.Moon, F.Szymanski, T.Fukuda, M.Samuelsson, L.Streich, J.Ospalík, P.Pařízek)

OBJEDNÁVKA: Cena CD - 1 kus.................. 150,- Kč + poštovné a balné

Kontakt pro objednávky CD: Dr.Lenka Dohnalová,Ph.D., Jeronýmova 7, 130 00 Praha 3, tel.: 222540809, mobil: 603584218, e-mail: lenka.dohnalova@divadlo.cz

* * *

Jak jsme už uvedli v minulých Bulletinech, je v současnosti celý zvukový a písemný archiv SEAH včetně zvukových nahrávek ze soutěží Musica Nova umístěn ve fonotéce Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, Karmelitská 2, 118 00 Praha 1, Malá Strana, kterou spravuje náš člen dr.Vojtěch Mojžíš (e-mail: vojtech.mojzis@nm.cz). Celý tento archiv je k dispozici našim členům i dalším zájemcům pro poslech a studium.

**************

Vedení Společnosti pro elektroakustickou hudbu organizuje koncerty, semináře, přednášky, informace aj. akce s elektroakustickými skladbami našich členů

Na základě úspěšných vystoupení L.Dohnalové a R.Růžičky s prezentací elektroakustické hudby na kolokviu a koncertech festivalu FORFEST 2007 (viz. Údaje v Bulletinu čís. 17) zařadili pořadatelé festivalu v r.2008 do programu XIX.FORFESTu sérii samostatných přednášek a prezentací zaměřených na elektroakustickou hudbu.

Pondělí 23/6 Musica Nova - Lenka Dohnalová - 10.00 Muzeum Kroměřížska

Úterý 24/6 Competition of Electro-acoustic Music Lisabon 2008 - l.část - Wanda Dobrovská - Český rozhlas - 10.00 Muzeum Kroměřížska

Středa 25/6 Elektroakustické religiózní skladby Rudolfa Růžičky - 10.00 Muzeum Kroměřížska

Čtvrtek 26/6 Competition of Electro-acoustic Music Lisabon 2008 - 2.část - Wanda Dobrovská - Český rozhlas - 22.00 ALMA CLUB

Pátek 27/6 Elektroakustické skladby v USA - Michal Rataj - 10.00 Muzeum Kroměřížska

Během XIX. festivalu FORFEST 2008 byly 25.6.2008 v sále Muzea v Kroměříži povedeny elektroakustické religiózní skladby Rudolfa Růžičky Crucifixion I., Posonensia a Missa s průvodním slovem autora.

    Dlouho plánovaná série koncertů elektroakustické hudby byla po dohodě pořadatelů s autory a s návštěvníky koncertů určena na první pondělí v měsíci v podvečerní době (nejčastěji v 17 hod.) ve spolupráci Českého muzea hudby a Společnosti elektroakustické hudby. Dosud se uskutečnily čtyři koncerty vždy ve Zvukovém studiu fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha, Malá Strana, 3.posch, dv.č.431 (podrobnosti v závěrečném textu našeho Bulletinu z pera Vojtěcha Mojžíše).

Koncert elektroakustické hudby k uctění památky českých skladatelů, čestných členů Společnosti elektroakustické hudby Miroslava Hlaváče a Aloise Piňose dne 2.března 2009 v 16 hodin s programem: M.Hlaváč: Chimérion "Toužení", M.Hlaváč: Fontana cantans "Zpívající fontána", A.Piňos: Adorace, A.Piňos: Panta rhei - triptych: 1.Antifona, 2.Metamorfóza, 3.Katarze, A.Piňos: Speleofonie

Koncert elektroakustické hudby z děl českých skladatelů 6.dubna 2009 v 17 hodin; program: Miloš Haase: Per aspera ad astra, Rudolf Růžička: Mavors, Vojtěch Mojžíš: Pravda o muži, Pavel Kopecký: Syntéza, Miloslav Ištvan: Canto II., Karel Odstrčil: Pět etap

Koncert elektroakustické hudby z děl zakladatelské generace 4.května 2009 v 17 hodin - P.Schaeffer: Flute mexicaine, Etude pour piano, P.Henry: Tam-tam III., K.Stockhausen: Etude, Studie I., L.Berio: Mutazioni, B.Maderna: Notturno, J.Cage: Fontana Mix

koncert elektroakustické hudby z české a světové tvorby l.června v 17 hodin - E.Varése: Poéme électronique, F.Bayle: Jeita (část), Z.Lukáš: Vivat iuventus, Z.Vostřák: Proměna II., M. Jiráčková: Ukolébavka

V pořádání pravidelných koncertů EAH budeme pokračovat pátým koncertem 5. října opět v 17 hod. ve Zvukovém studiu fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby.

* * * * *

V rámci tradičních závěrečných textů v našem Bulletinu uvádíme text Vojtěcha Mojžíše o realizovaných pravidelných koncertech elektroakustické hudby v prostorách Zvukového studia Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze, který původně vznikl pro čtenáře časopisu Hudební rozhledy:

Koncerty elektroakustické hudby v Českém muzeu hudby

Společnost pro elektroakustickou hudbu uspořádala ve spolupráci s Českým muzeem hudby ve druhé polovině právě končící koncertní sezóny v Praze cyklus podvečerních koncertních přehrávek elektroakustické hudby.

Tyto koncerty se konaly vždy první pondělí v měsíci v 17 hodin ve studiu fonotéky hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Karmelitské ulice na Malé Straně.

První z nich, 2.března 2009, byl věnován dílu nedávno zesnulých členů Společnosti, českých skladatelů Miroslava Hlaváče (1923 - 2008) Aloise Piňose (1925 - 2008). Z Hlaváčovy tvorby zazněly skladby Chimérion (Toužení), Fontana cantans (Zpívající fontána), elektroakustickou část kompoziční tvorby Aloise Ponose (1925 - 2008) zastupovala díla Adorace, Panta Rhei a Speleofonie.

Druhý koncert se konal 6.dubna 2009 a byl sestaven výhradně z děl českých autorů, Miloše Haase (Per aspera ad astra), Rudolfa Růžičky (Mavros), Vojtěcha Mojžíše (Pravda o muži) , Pavla Kopeckého (Syntéza), Miloslava Ištvana (Canto II) a Karla Odstrčila (Pět etap). Haase, Růžička, Mojžíš a Kopecký byli na koncertě osobně přítomni a ke svým skladbám podali stručný výklad. Skladby Ištvana a Odstrčila, skladatelů, jejichž dílo je již definitivně uzavřeno, byly přítomným spontánně přiblíženy komentářem pamětníku z řad jejich přítomných kolegů.

Třetí z koncertů se uskutečnil 4.května 2009 s pod titulem „Z děl zakladatelské generace“. Tentokrát byl sestaven výhradně z děl skladatelů světových. Zazněly skladby těch, kteří se již v polovině minulého století svým celoživotním dílem zasloužili o vznik a rozvoj elektroakustické hudby, jako nového druhu hudebního uměni. Na programu byla díla Flute mexicaine a Etude pour piano Pierra Schaffera, Tam-tam III Pierra Henryho, Etude a Studie 1 Karlheinze Stockhausena, Muta Bruno Maderny a Fontana Mix Johna Cage.

Čtvrtý, závěrečný koncert se v Českém muzeu hudby konal 1.6.2009. Jeho dramaturgie byla postavena na přímé konfrontaci české a světové tvorby. Nejprve zazněla legendární Poéme electronique Edgara Varése, známá jako součást multimediálního projektu firmy Philips, instalovaného do Le Corbussierova avantgardního pavilonu na světové výstavě Expo 58. Následovala část z rozsáhlejší elektroakustické kompozice Francoise Bayleho Jeita. Do druhé části pořadu byly zařazeny skladby domácí provenience: Vivat iuventus Zdeňka Lukáše, Proměna II Zbyňka Vostřáka a na závěr pak Ukolébavka Marty Jiráčkové.

Tento koncertní cyklus byl plánován již před léty. Bezprostřední podnět k jeho uskutečnění přišel s náhlým skonem skladatelů Miroslava Hlaváče a Aloise Piňose, čestných členů SEAH, tedy se vzniklou potřebou připomenout si specifický tvůrčí přínos těchto tvůrčích osobností. Místo konání, studio fonotéky Hudebně historického oddělení Českého muzea hudby v Praze v Karmelitské ulici, nebylo k realizaci cyklu vybráno náhodou. Kvalitní poslech zvukových snímků z nejrůznějších, dnes již převážně historických typů zvukových nosičů, je totiž možný pouze ve specifickém zvukovém studiu, vybaveném příslušnou konfigurací reprodukčních zařízení. Fonotéka Českého muzea hudby tuto podmínku splňuje. Neméně příznivou okolností pak je i příslušné, neobyčejně rozsáhlé archivní zázemí, nacházející se v bezprostřední blízkosti zvukového studia. V depozitářích fonotéky Hudebně historického oddělení je totiž mimo jiné uložen i celý dosavadní zvukový archiv Společnosti pro elektroakustickou hudbu, který je každoročně rozšiřován o další cenné přírůstky. Jedná se převážně o snímky zasílané z celého světa do kompoziční soutěže Musica nova, kterou Společnost pro elektroakustickou hudbu pořádá. Vedle tradičního, fonotékám příslušného archivního materiálu, tedy kolekcí starých komerčních gramofonových desek, se zde tak systematicky vytváří archiv novějších generací zvukových dokumentů. Od té tradiční se liší nejen technologicky, jde o nahrávky na nejrůznějších formátech magnetofonového, nebo digitálního záznamu, ale i dramaturgicky. Nejde totiž o komerční hudební produkci historizujícího, či přímo zábavného typu, ale o nekomerční, v převážné míře intelektuálně koncipované soudobé projekty hudebně tvůrčího hledačství.

S dalšími skladbami z oblasti elektroakustické hudby se budou moci zájemci setkat i po prázdninách, kdy budou koncerty pokračovat. Pořadatelé již nyní připravují na začátek října zahájení řady nového koncertního cyklu, který dramaturgicky i organizačně na dosud realizované projekty naváže.

Bulletin SEAH, číslo 19 / 2009

Redakce a vydavatel: Společnost pro elektroakustickou hudbu,

Jeronýmova 7, 130 00 PRAHA 3, Česká republika